اعتراض کارکنان اتحادیه راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا

روز جمعه ۲۹ آذرماه کارکنان اتحادیه راه‌آهن، دریانوردی و حمل و نقل بریتانیا نسبت به قانون “ممنوعیت اعتصاب” بوریس جانسون  اعتراض کردند.