اعتصاب سراسری کارگران داربست‌بند مشاغل مختلف پتروشیمی

روز چهارشنبه اول تیرماه، کارگران داربست‌بند شاغل در پروژه‌های نفتی در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان و مطابق فراخوان از پیش اعلام شده دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. … Read More