اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

روز یکشنبه ۵تیرماه کارگران پروژه‌ای عایق‌کار شاغل در پتروشیمی اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای‌شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. کارگران پروژه‌ای نفت با توجه به تورم شدید و … Read More