اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی

روز یکشنبه 5تیرماه کارگران پروژه‌ای عایق‌کار شاغل در پتروشیمی اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای‌شان دست از…