اعتصاب غذای سها مرتضایی

“سها مرتضایی” دانشجویی زندانی محروم از تحصیل،‌ در آخرین تماس از زندان اوین از آغاز اعتصاب  غذای خود در اعتراض به ادامه بازداشتش خبر داد.