اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت توسعه سیلوها

گروهی از کارگران شرکت توسعه سیلوها در گل گهر سیرجان روز سه شنبه 14 تیر ماه…