اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان

کارگران و کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان روز پنجشنبه ۲۶ حردادماه، نسبت به عدم رسیدگی کارفرما به مطالبتاشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در … Read More

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در پتروشیمی بوشهر

کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر روز شنبه ۷ خردادماه، در اعتراض به به پرداخت نشدن ۳ ماه دستمزد و انجام نشدن وعده‌های مقامات دولتی مبنی بر … Read More