بیانیه انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان در ارتباط با روز جهانی کارگر

در آستانه بزرگداشت و برگزاری مراسم  اول ما می روز جهانی کارگر هستیم.  اهیمت روز جهانی کارگر نه تنها به واسطه یادکردن از تاریخ مبارزات...