بیانیه اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در دفاع از کارگران و معلمان زندانی در ایران

اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در دفاع از کارگران و معلمان زندانی و آزادی تشکل و تجمع در ایران برای همبستگی بین المللی بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرد. در این … Read More

گرامی باد یاد انقلاب کارگری ۱۹۱۷ روسیه (بخش دوم و پایانی)

حکومت نوپای کارگری وارث ویرانی های یک جنگ امپریالیستی، صنایع ویران شده، کشاورزی آسیب زده، قحطی و گرسنگی سراسری و فقر و فلاکت غیر قابل توصیف بجا مانده از حکومت تزار … Read More