تداوم اعتصاب کارگران بنادر انگلستان

اعتصاب کارگران بنادر با حمایت اتحادیه‌های کارگری بریتانیا، مهمترین و بزرگترین بندر کانتینری انگلستان را فلج کرد.  کارگران بزرگترین بندر کانتینری بریتانیا اعتصابی هشت روزه را آغاز کردند که در … Read More