توقیف یک نفت کش دیگر و هشدار انگلیس به ایران

یک روز بعد از سخنان خامنه ای در مورد این که جمهوری اسلامی “دزدی دریایی” انگلستان…