آبادان؛ از عظمت نفت، تا سینما رکس، جنگ، م یتوپل و فروپا یش جامعه ایران!

بهرام رحمانی مقدمه ابتدا همدردی و همبستگی خودم را با مردم محروم و داغ‌دیده آبادان اعلام می‌کنم. به امید این که هرچه زودتر آمرین و عاملین فاجعه آبادان توسط مردم … Read More