اعتصاب کارگران کارخانه فیات ایتالیا

یک کارگر کارخانه “فیات” ایتالیا که در اثر یک حادثه در کارخانه جان خود را از دست داد، موجب شد تا اتحادیه کارگران در ایتالیا...