یک قرن مبارزه برای تثبیت روز جهانی کارگر در ایران

چند روزی بیشتر به اول ماه مه روز جهانی کارگر نمانده است. در ایران زیر حاکمیت رژیم اسلامی علیرغم ریاکاری ظاهری و تعیین هفته کارگر...