تجمع نیروهای پیمانکاری وزارت نیرو در تهران

شماری از نیروهای پیمانکاری وزارت نیرو، روز شنبه 17 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود و همکارانشان، در مقابل ساختمان دفتر مرکزی سازمان امور اداری و … Read More