تجمع اعتراضی کارگران شهرداری باقرشهر

روز چهارشنبه ۵ تیر ماه جمعی کارگران شهرداری باقرشهر واقع در شهرستان “ری” از توابع تهران در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود دست به...