تشدید فضای ارعاب نشانه ضعف رژیم است

در چند ماه گذشته و پس از بالا گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگرداندن مجدد تحریم های اقتصادی از جانب آمریکا، بیکاری و فقر و گرسنگی در … Read More