بحران مسکن در ایران علل و عوارض آن

بحران مسکن حادتر از همیشه، بر مجموعه بحرانهای گریبانگیر جامعه ایران افزوده شده است.  این بحران برای سرمایه داران کلانی که مالک مجتمع های مسکونی هستند به شکل رکود بازار … Read More