برگی از تأریخ تقدیم به خانواده‌های زندانیان سیاسی:

جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه. مطلبی را که ملاحظه میکنید، گزارش رفیق کارگر ما از … Read More