جهان بدون سلاح های اتمی امن تر خواهد بود !

در روز های ششم ونهم ماه اوت 1945،  پانزدهم وهیجدهم مرداد 1324  دو بمب اتمی پرتاب شده  از جانب ایالات متحده آمریکا، شهرهای هیروشیما وناکازاکی در ژاپن را نابود ساختند. … Read More