جهان بدون سلاح های اتمی امن تر خواهد بود !

در روز های ششم ونهم ماه اوت ۱۹۴۵،  پانزدهم وهیجدهم مرداد ۱۳۲۴  دو بمب اتمی پرتاب شده  از جانب ایالات متحده آمریکا، شهرهای هیروشیما وناکازاکی در ژاپن را نابود ساختند. … Read More