برگزاری روز جهانی کارگر در فرانکفورت ـ آلمان

بنابه گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران ـ حوزه فرانکفورت روز یکشنبه ۱ ماه می در مراسمی که توسط اتحادیه سراسری سندیکاهای آلمان ( د. گ. ب. ) … Read More