تداوم تجمع کارکنان شرکتی دانشگاه بناب

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 9 تیرماه، جمعی از کارکنان شرکتی دانشگاه بناب در اعتراض به تعدیل نیرو در این دانشگاه، دست به تجمع...