ممنوعیت تحصیل بهائیان به دستور وزیر آموزش و پرورش

روز چهار شنبه بیستم شهریور و در آستانه بازگشایی مدارس، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در جلسه هیأت دولت تحصیل دانش...