تداوم اعتصاب غذا و انتقال ۴ زندانی به بهداری زندان ارومیه

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 3 مردادماه، چهار زندانی در زندان ارومیه که از چند روز گذشته جهت استیفای حقوقشان دست به اعتصاب...