تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۴ اردیبهشت، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف مطابق سنت “یکشنبه‌های اعتراضی” مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند. گزارشها حاکی از آنست که … Read More