تبرئه فعال کارگری عثمان اسماعیلی از اتهام انتسابی

روز چهارشنبه 8 تیر ماه عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل سقز، توسط دادگاه رژیم این شهر از اتهام انتسابی تبرئه شد. عثمان اسماعیلی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط … Read More