تجمعات اعتراضی مختلف سوسیالیست‌ها در اسپانیا

روز یکشنبه  6 تیرماه، گروه‌های سوسیالیست و حامی حقوق مهاجران در سراسر اسپانیا در پی کشتار…