تجمع اعتراضی در حمایت از مردم بپاخاسته ایران در شهر هانوفر

روز شنبه ۷ خرداد  ماه تجمع اعتراضی با همکاری کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر و فعالین کومه له و همچنین فعالین چپ و کمونیست درشهر هانوفر بر علیه رژیم … Read More