تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

روز دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ خردادماه، جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و ده ها شهر دیگر  … Read More