تجمع مالباختگان اراضی کندرود تبریز

شماری از مالباختگان اراضی کشاورزی منطقه کندرود تبریز، روز دوشنبه ۱۳ تیر ماه، مقابل استانداری آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند. این مالباختگان نسبت به ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان رژیم … Read More