تجمع کارکنان شهرداری سمنان

روز یکشنبه 8 دیماه، شماری از کارکنان شهرداری سمنان نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق‌های خود اعتراض کردند.