تجمع کارگران شرکت آسفالت ماکادام شرق

به گزارش منتشره گروهی از کارگران شرکت “آسفالت ماکادام شرق” در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل دفتر این شرکت واقع در پاکدشت،‌ تجمع کردند.