تجمع کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد

کشاورزان بخش بیرانشهر خرم آباد روز پنجشنبه 12 خرداد ماه در اعتراض به قطع حقابه کشاورزی…