تحصن دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز سه‌شنبه ۳ دی‌ماه با برپایی تحصن خواستار برکناری سرپرست جدید معاونت فرهنگی این دانشگاه، شدند.