تحصن و تجمع اعتراضی بازنشستگان و معلمان سراسر کشور

صبح روز دوشنبه 2 دیماه، معلمان سراسر کشور در شهرهای مختلف با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، دست از کشیده و با نشستن در دفتر مدارس محل کار خود دست به اعتراض زدند. همچنین شماری از بازنشستکان فرهنگی نیز در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.