تداوم اعتراضات مردمی در عراق

بنابه گزارشات منتشره، در جریان تداوم اعتراضات ضد دولتی در شهرهای مختلف عراق، روز یکشنبه 8 دیماه، معترضان عراقی یک میدان نفتی در جنوب ناصریه را تعطیل کردند.