تداوم اعتراضات به قانون جدید شهروندی در هند

در ادامه اعتراضات به قانون جدید شهروندی هند،  روز جمعه 29 آذرماه معترضان در دهلی نو، شعار «مودی را برکنار کنید» سر دادند.