تظاهرات علیه قتل دو خبرنگار در عراق

روز شنبه 21 دیماه هزاران نفر از شهرواندان عراقی در اعتراض به قتل دو خبرنگار در شهر بصره دست به تظاهرات زدند.