تجمع اعتراضی كارگران نیروگاه رامین ویس اهواز

جمعی از كارگران نیروگاه “رامین ویس” اهواز پس از اخراج از کار  روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه در برابر این نیروگاه دست به تجمع اعتراضی...