تجمع مالباختگان موسسه کاسپین

روز دوشنبه ۲دیماه جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین با برپایی تجع مقابل قوه قضائیه رژیم در تهران خواستار دریافت کلیه وجوه خود شدند.