اقلیت و اکثریت حزبی، مشروعییت از آن کیست؟

  🦯:امیر اسماعیل پور در حاشیە قرار کنگرە منشعبین بیانیە مشترک کمیتە موقت رهبری حزب ، کمیتە مرکزی کومەلە و کمیتە خارج حزب کمونیست کە اخیرا در رابطە با عدم … Read More