جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد

در تداوم خیزش اعتراضی توده های مردم زحمتکش و تهیدست در آبان ماه امسال، در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه چهارم و پنچم دیماه به مناسبت گرامی داشت یاد و … Read More