تداوم بازداشت شهروندان ترکیه به اتهام ارتباط با جنبش گولن

بازداشت‌های گسترده در ترکیه همچنان ادامه دارد و گفته می شود اغلب موارد اتهام بازداشت‌شدگان، ارتباط با جنبش گولن است.