تجمع اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

  روز دوشنبه 4 شهریور ماه، جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با تجمع مقابل حوزه ریاست معاونت اجرایی قوه قضائیه رژیم،...