تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۸۱ رای مثبت در برابر ۳۰ رای منفی تصویب کرد، ۶۶ کشور نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.