صدور حکم زندان علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران از تایید حکم بدوی رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین و کاهش محکومیت کیوان باژن از سوی شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدید نظر رژیم خبر داد.