حکم شلاق برای کارگران نشانه اوج رذالت رژیم اسلامی

درحالیکه دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و جمعی از مدافعان دلسوزجنبش کارگری در شعبه ۲۸بیدادگاه رژیم اسلامی در تهران و زیر نظر قاضی مقیسه جنایتکار، هنوز در جریان … Read More