اقلیت و اکثریت حزبی، مشروعییت از آن کیست؟

  🦯:امیر اسماعیل پور در حاشیە قرار کنگرە منشعبین بیانیە مشترک کمیتە موقت رهبری حزب ، کمیتە مرکزی کومەلە و کمیتە خارج حزب کمونیست کە اخیرا در رابطە با عدم … Read More

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات آبان در کانادا

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  واحد کانادا، به دنبال فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد کانادا و همچنین سازمانهای چپ و کمونیست روز یکشنبه ۲۲ دسامبر برابر با اول دیماه ، مراسمی در بزرگداشت جانباختگان خیزش آبان و در حمایت و همدردی با خانواده های آنان برگزار گردید.