آیت اللە قاتل بر سنگر داغ انقلاب ایران

  حسن رحمان پناە کردستان بە دلیل مقاومت سرافرازانە در برابر هارترین نظام فاشیست مذهبی چند…