تجمع اعتراضی کارگران داروگر تهران

تعدادی از کارگران کارخانه داروگر تهران  صبح روز شنبه 8 مرداد ماه در اعتراض به عدم…